top of page

Algemene voorwaarden

Vughterstraat 38, 5211GJ ‘s-Hertogenbosch

Oeteldonk station.jfif

Onze algemene voorwaarden bestaat o.a. uit

Eigendom en beheer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door [Persoons carnavalswinkel]. Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder je onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers [informatie over producten die in onze winkel te koop zijn (nog geen webshop)]. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en onze diensten, stem je ermee in dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Aansprakelijkheid

Deze website is met grote zorg samengesteld. Mochten er toch onjuistheden in voorkomen, dan stelt Persoons carnavalswinkel daarvoor geen aansprakelijkheid. Aan de in deze website opgenomen informatie en adviezen kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen en producten kunnen tussentijds wijzigen en bij boeking niet gelijk staan aan datgene wat er op deze site staat vermeld.

Contactgegevens

Bezoekadres:

Persoons B.V., carnavalswinkel
Vughterstraat  38
5211GB  's-Hertogenbosch

E-mailadres: info@persoonscarnavalswinkel.nl

 Ingeschreven bij het handelsregister.

Algemene voorwaarden

Voor wie

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet je ten minste meerderjarig zijn, en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikken om deze aan te gaan. Voorwaarden dienen als een bindende overeenkomst. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in jouw land of onder enige op je van toepassing zijnde wet of regelgeving.

Commerciële voorwaarden

We maken nog geen gebruik van een webshop. Mocht dat toekomstgericht worden dan: Wanneer je een item koopt, stem je ermee in dat: (i) je verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat je een toezegging doet om het te kopen: (ii) je een juridisch bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer je je ertoe verbindt een item te kopen en je voltooit het betalingsproces bij het betalen.

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten / producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betaalpagina.

“De vergoeding voor de diensten en eventuele andere kosten die je mogelijk maakt in verband met je gebruik van de dienst, zoals belastingen en eventuele transactiekosten, worden in rekening gebracht via de door jouw gekozen betaalmethode.

Behoud van recht

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten of functies van de diensten die wij aanbieden; of grenzen stellen aan de diensten. We kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

Algemene voorwaarden

Eigendom

De Dienst en alle materialen daarin of daarmee overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van [Persoons carnavalswinkel]. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie in of onder dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten te creëren, en je stemt ermee in om niet te verkopen, een licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, daarvan in het openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of er afgeleide werken van maken.

Recht

We kunnen je toegang tot de dienst permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als je naar onze enige beslissing een bepaling van deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. Je kunt het gebruik op elk moment stopzetten en verzoeken om je account en/of diensten te annuleren. Niettegenstaande iets anders in het voorgaande, met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde diensten, worden dergelijke abonnementen pas stopgezet na het verstrijken van de respectieve periode waarvoor je al hebt betaald.

Vrijwaring

Je stemt ermee in [Persoons carnavalswinke] schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocaatkosten), die tegen hen zijn ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met je gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Algemene voorwaarden

Beperking

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal [Persoons carnavalswinkel] in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt [Persoons carnavalswinkel] geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van je toegang tot of gebruik van onze dienst; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

Wijzigingsrecht algemene voorwaarden

We behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we je op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden. Als je de website of onze dienst blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat je de nieuwe voorwaarden accepteert. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag je de website of de dienst niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken).

Contactgegevens en promotie

Je stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat je ons verstrekt (inclusief je telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als je dergelijk promotiemateriaal of kennisgevingen niet wilt ontvangen, kun je ons dit op elk gewenst moment laten weten. 

bottom of page